Quick reaction to the Covid situation with 2 weeks for production, song rewriting, booking, shooting, editing & final mix

 

Lô, lô, lô! Chúng tôi yêu các bạn! Việt Nam cố lên!